BUKIRAJTE VEZ BUKIRAJTE ODMOR KUPOVINA NEKRETNINE Crno-bijela verzija
Ovaj sajt ima crno-bijelu verziju kako bi sadržaj bio lakši za čitanje. Da je uključite, kliknite na ikonicu OKO.. Zvučna pratnja Ovaj sajt sadrži zvučnu pratnju. Da preslušate tekst, označite ga mišem i kliknite na ikonicu koja će se pojaviti..

Contract lease


UGOVOR O ZAKUPU

IT opreme i infrastrukture

Ovaj Ugovor o zakupu (u daljem tekstu: „Ugovor“) je zaključen 16. aprila 2019. godine u Herceg Novom,  između:

1.

PORTONOVI RESORT MANAGEMENT COMPANY D.O.O. Herceg Novi, PIB 03067637, registarski broj: 5-0744552, sa sjedištem u Herceg Novom, adresa: ulica Braće Grakalića br. 94, Meljine, koje zastupa izvršni direktor Rashad Aliyev (u daljem tekstu „Zakupodavac“)

i

2.

_____________________________________________________­­__ _______________________________________________________ _______________________________________________________  (u daljem tekstu: „Zakupac“)


Član 1

PREDMET UGOVORA


Zakupodavac je vlasnik kompletne IT optičke infrastrukture koja se nalazi u okviru projekta Portonovi u Kumboru, Crna Gora, kao i rek ormana koji se nalaze u glavnoj i sporednim prostorijama sa opremom, kojima upravlja Zakupodavac.

Zakupac je zainteresovan za zakup dijela opreme i infrastrukture, u skladu sa njegovim operativnim potrebama, a prema raspoloživosti na strani Zakupodavca, i pod uslovima i za naknadu definisanu u daljem tekstu.

Zakupac razumije i prihvata da uređaji koja se postavljaju u rek ormanima moraju biti kompatibilni tj. ugradljivi, i posebno potvrđuje da su mu sve tehničke karaktiristike rek ormana unaprijed poznate. Zakupac posebno prihvata obavezu da u slučaju nekompatibilnosti opreme, o svom trošku, a prema instrukcijama Zakupodavca, ugradi police u rek ormanima, kako bi sebi omogućio njihovo korišćenje u skladu sa ovim Ugovorom.

Zakupac nema pravo da iznajmljene rek jedinice dijeli sa trećim licima ili da ih istima daje u podzakup, bez prethodne pisane saglasnosti Zakupodavca.

Zakupac dalje razumije i prihvata da Zakupodavac može, tokom važenja ovog Ugovora, davati u zakup IT opremu i infrastrukturu koji su predmet ovog Ugovora i trećim licima koja mogu pružati usluge slične ili konkurentne onima koje pruža Zakupac.


Član 2

NAKNADA ZA ZAKUP


Naknada za zakup („Zakupnina“) je ugovorena kako slijedi:

 • 30,00€ (trideset Eura) + PDV mjesečno, po jedinici rek prostora koja se koristi za aktivnu opremu,
 • 10,00€ (deset Eura) + PDV mjesečno, po jedinici rek prostora koja se koristi za pasivnu opremu,
 • 5,00€ (pet Eura) + PDV mjesečno, za svaku optičku liniju koju Zakupac odluči da koristi radi pružanja svojih usluga do krajnjeg korisnika.

Zakupnina se plaća mjesečno i avansno, do 5. (petog) kalendarskog dana u mjesecu za tekući mjesec, a po ispostavljenoj fakturi od strane Zakupodavca.

Zakupodavac i Zakupac će, za potrebe obračuna i naplate Zakupnine, konstatovati broj zakupljenih rek jedinica odnosno optičkih linija na početku perioda zakupa, i prilikom svake promjene, potpisivanjem zapisnika.

 

Član 3

PERIOD ZAKUPA

 

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci, i počinje da važi od datuma njegovog potpisivanja.

Svaka Strana će imati pravo na jednostrani diskrecioni raskid Ugovora u svako doba, uz dostavljanje pisanog obavještenja o raskidu uz minimalni otkazni rok od 30 (trideset) kalendarskih dana.

Zakupac će biti dužan da izmiri sve dospjele obaveze po osnovu Zakupnine do datuma isteka ugovorenog perioda zakupa, odnosno njegovog prestanka usljed raskida.

 

Član 4

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA


Zakupodavac se obavezuje da:

 • Zakupcu obezbjedi korišćenje IT opreme i infrastrukture u skladu sa opšteprihvaćenim tehničkim standardima i uslovima primjenljivim u IT industriji;
 • obezbjedi funkcionalnost i operativnost optičke infrastrukture tokom perioda njenog korišćenja od strane Zakupca;
 • imenuje predstavnika za potrebe kontrole broja zakupljenih rek jedinica i optičkih linija, te generalno za svu korespondenciju sa Zakupcem u vezi sa izvršavanjem ovog Ugovora;
 • ispuni sve ostale obaveze predviđene ovim Ugovorom.


Zakupac se obavezuje da:

 • svu iznajmljenu opremu i infrastrukturu koristi sa pažnjom dobrog privrednika;
 • osigura da opremom i infrastrukturom Zakupodavca rukuju isključivo stručna i kvalifikovana lica, u suprotnom će odgovarati za bilo koju uzrokovanu štetu;
 • redovno izvršava sve obaveze plaćanja prema Zakupodavcu iz osnova ovog Ugovora;
 • imenuje predstavnika za potrebe kontrole broja zakupljenih rek jedinica i optičkih linija, te generalno za svu korespondenciju sa Zakupodavcem u vezi sa izvršavanjem ovog Ugovora;
 • obavijesti Zakupodavca najmanje 1h unaprijed tokom redovnog radnog vremena, u slučaju bilo kakvih tehničkih problema zbog kojih bi Zakupcu trebalo obezbjediti pristup u glavnu ili sporedne prostorije sa opremom;
 • obavijesti Zakupodavca najmanje 1 radni dan unaprijed u slučaju potrebe za unapređenjem postojeće ili ugradnjom nove opreme, i posebno da mu dostavi imena lica koja će preduzimati ove radnje u ime Zakupca;
 • ispuni ostale ugovorene obaveze.


Član 5

OSTALE ODREDBE


Ugovorne strane su saglasne da svi podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi došli pri izvršenju poslova po ovom Ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, te se obavezuju da će iste podatke čuvati i neće ih na bilo koji način i u bilo kom obliku učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na isto svoje zaposlene koji će raditi na izvršavanju ovog Ugovora.

Odredba iz prethodnog stava obavezuje ugovorne strane i nakon prestanka ovog Ugovora.

Zakupac garantuje da ima sva potrebna odobrenja, saglasnosti i licence koji su potrebni za zakonito pružanje usluga trećim licima, te se obavezuje da obešteti Zakupodavca u slučaju bilo kakvih potraživanja trećih lica usljed nesavjesnog ili nezakonitog pružanja usluga korišćenjem opreme i infrastrukture Zakupodavca.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ugovornih strana.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se u pisanoj formi.

Na sva pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Ugovora, primenjivaće se odredbe zakona koji regulišu predmetnu materiju.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz ovog Ugovora prvenstveno rješavaju mirnim putem u duhu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležnost suda u Podgorici.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka na crnogorskom i engleskom jeziku, od kojih svaka strana potpisnica zadržava po 1 (jedan) primjerak. Engleska verzija ovog Ugovora je samo prevod i ne proizvodi pravno dejstvo.


Za Zakupodavca / For the Lessor________________________________________________

Rashad Aliyev

Izvršni direktor / Executive directorZa Zakupca / For the Lessee________________________________________________

___________________________________

Izvršni direktor / Executive director