Book a berth Stay with us Property Enquiry

UGOVOR O ZAKUPU

IT opreme i infrastrukture

CONTRACT FOR LEASE

Of IT equipment and infrastructure


Ovaj Ugovor o zakupu (u daljem tekstu: „Ugovor“) je zaključen 16. aprila 2019. godine u Herceg Novom,  između:

This Contract for Lease (hereinafter: the “Contract”) is entered into on 16 April 2019 in Herceg Novi, between:

1.

PORTONOVI RESORT MANAGEMENT COMPANY D.O.O. Herceg Novi, PIB 03067637, registarski broj: 5-0744552, sa sjedištem u Herceg Novom, adresa: ulica Braće Grakalića br. 94, Meljine, koje zastupa izvršni direktor Rashad Aliyev (u daljem tekstu „Zakupodavac“)

1.

PORTONOVI RESORT MANAGEMENT COMPANY D.O.O. Herceg Novi, tax ID No. 03067637, registration number: 5-0744552, with its registered seat in Herceg Novi, at Brace Grakalica No. 94, Meljine, represented by CEO Rashad Aliyev (hereinafter referred to as the “Lessor”)

i

and

2.

_____________________________________________________­­__ _______________________________________________________ _______________________________________________________  (u daljem tekstu: „Zakupac“)

2.

_____________________________________________________­­__ _______________________________________________________ _______________________________________________________   (hereinafter referred to as the “Lessee”)Član 1

PREDMET UGOVORA

Article 1

SUBJECT OF THE AGREEMENTZakupodavac je vlasnik kompletne IT optičke infrastrukture koja se nalazi u okviru projekta Portonovi u Kumboru, Crna Gora, kao i rek ormana koji se nalaze u glavnoj i sporednim prostorijama sa opremom, kojima upravlja Zakupodavac.

The Lessor is the owner of the entire IT fiber optic infrastructure which is installed within the Portonovi Project in Kumbor, Herceg Novi, as well as of rack spaces located on the main and secondary equipment rooms, all managed by the Lessor.

Zakupac je zainteresovan za zakup dijela opreme i infrastrukture, u skladu sa njegovim operativnim potrebama, a prema raspoloživosti na strani Zakupodavca, i pod uslovima i za naknadu definisanu u daljem tekstu.

The Lessee is interested in leasing of the part of the equipment and infrastructure, in line with his operational needs, and based of availability from the Lessor, under the terms and for the fee defined herein.

Zakupac razumije i prihvata da uređaji koja se postavljaju u rek ormanima moraju biti kompatibilni tj. ugradljivi, i posebno potvrđuje da su mu sve tehničke karaktiristike rek ormana unaprijed poznate. Zakupac posebno prihvata obavezu da u slučaju nekompatibilnosti opreme, o svom trošku, a prema instrukcijama Zakupodavca, ugradi police u rek ormanima, kako bi sebi omogućio njihovo korišćenje u skladu sa ovim Ugovorom.

The Lessee understands and accepts that the devices which are placed in the rack spaces must be rack-mountable, and explicitly confirms to be aware of all technical requirements of the rack units. The Lessee particularly accept that in the event that any of the devices cannot be properly installed, he will, at his expense and based on the Lessor’s instructions, install rack shelves, to allow for their usage in line with this Contract.

Zakupac nema pravo da iznajmljene rek jedinice dijeli sa trećim licima ili da ih istima daje u podzakup, bez prethodne pisane saglasnosti Zakupodavca.

The Lessee is not allowed to sub-lease or share the leased rack space with third parties, without the prior written consent of the Lessor.

Zakupac dalje razumije i prihvata da Zakupodavac može, tokom važenja ovog Ugovora, davati u zakup IT opremu i infrastrukturu koji su predmet ovog Ugovora i trećim licima koja mogu pružati usluge slične ili konkurentne onima koje pruža Zakupac.

The Lessee further understands and accepts that the Lessor may, during the term of this Contract, lease the subject IT equipment and infrastructure to third parties providing services which are similar or competitive to those provided by the Lessee.Član 2

NAKNADA ZA ZAKUP

Article 2

FEE AND TERM FOR FULFILLMENTNaknada za zakup („Zakupnina“) je ugovorena kako slijedi:

The lease fee (“Lease fee”) has been agreed as follows:

 • 30,00€ (trideset Eura) + PDV mjesečno, po jedinici rek prostora koja se koristi za aktivnu opremu,
 • 30.00€ (thirty Euros) + VAT per month, per rack unit used for active equipment,
 • 10,00€ (deset Eura) + PDV mjesečno, po jedinici rek prostora koja se koristi za pasivnu opremu,
 • 10.00€ (ten Euros) + VAT per month, per rack unit used for passive equipment,
 • 5,00€ (pet Eura) + PDV mjesečno, za svaku optičku liniju koju Zakupac odluči da koristi radi pružanja svojih usluga do krajnjeg korisnika.
 • 5.00€ (five Euros) + VAT per month, per each fiber optic line used by the Lessee to provide its services to end users.

Zakupnina se plaća mjesečno i avansno, do 5. (petog) kalendarskog dana u mjesecu za tekući mjesec, a po ispostavljenoj fakturi od strane Zakupodavca.

The Lease fee is payable monthly in advance, by the 5th (fifth) calendar day of each month for the subject month, based on the invoice of the Lessor.

Zakupodavac i Zakupac će, za potrebe obračuna i naplate Zakupnine, konstatovati broj zakupljenih rek jedinica odnosno optičkih linija na početku perioda zakupa, i prilikom svake promjene, potpisivanjem zapisnika.

For the purposes of calculation and invoicing of the Lease fee, the Parties will state the number of the leased rack units and fiber optic lines at the beginning of the lease term and on the occasion of each change of that number, by signing separate minutes.

 

Član 3

PERIOD ZAKUPA

 

 

Article 3

LEASE TERM

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci, i počinje da važi od datuma njegovog potpisivanja.

This Agreement is concluded for a definite term of 12 months, commencing on the date of its signing.

Svaka Strana će imati pravo na jednostrani diskrecioni raskid Ugovora u svako doba, uz dostavljanje pisanog obavještenja o raskidu uz minimalni otkazni rok od 30 (trideset) kalendarskih dana.

Each Party will have the right to unilateral discretionary termination of this Contract at any time, by sending a written termination notice with no less than 30 calendar days’ notice period.

Zakupac će biti dužan da izmiri sve dospjele obaveze po osnovu Zakupnine do datuma isteka ugovorenog perioda zakupa, odnosno njegovog prestanka usljed raskida.

The Lessee shall be obligated to settle all outstanding obligations relating to the Lease Fee until the moment of expiration, i.e. termination of the lease term.

 

Član 4

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

 

Article 4

OBLIGATIONS OF THE PARTIESZakupodavac se obavezuje da:

The Lessor undertakes to:

 • Zakupcu obezbjedi korišćenje IT opreme i infrastrukture u skladu sa opšteprihvaćenim tehničkim standardima i uslovima primjenljivim u IT industriji;
 • ensure that the Lessee is able to use the IT equipment and infrastructure in line with the technical standards and conditions generally applicable in the IT industry;
 • obezbjedi funkcionalnost i operativnost optičke infrastrukture tokom perioda njenog korišćenja od strane Zakupca;
 • secure that the fiber optic infrastructure is functional and operational while in use by the Lessee;
 • imenuje predstavnika za potrebe kontrole broja zakupljenih rek jedinica i optičkih linija, te generalno za svu korespondenciju sa Zakupcem u vezi sa izvršavanjem ovog Ugovora;
 • appoint a representative for the purpose of controlling the number of leased rack units and fiber optic lines, and for general correspondence with the Lessee relating to the contract performance;
 • ispuni sve ostale obaveze predviđene ovim Ugovorom.
 • complete all other obligations defined hereunder.Zakupac se obavezuje da:

The Client undertakes to:

 • svu iznajmljenu opremu i infrastrukturu koristi sa pažnjom dobrog privrednika;
 • use all equipment and infrastructure with the care of a prudent businessman;
 • osigura da opremom i infrastrukturom Zakupodavca rukuju isključivo stručna i kvalifikovana lica, u suprotnom će odgovarati za bilo koju uzrokovanu štetu;
 • ensure that the equipment and infrastructure is handled by competent and qualified persons, otherwise he will be responsible for any damages caused;
 • redovno izvršava sve obaveze plaćanja prema Zakupodavcu iz osnova ovog Ugovora;
 • timely fulfill all of his payment obligations towards the Lessor based on this Contract;
 • imenuje predstavnika za potrebe kontrole broja zakupljenih rek jedinica i optičkih linija, te generalno za svu korespondenciju sa Zakupodavcem u vezi sa izvršavanjem ovog Ugovora;
 • appoint a representative for the purpose of controlling the number of leased rack units and fiber optic lines, and for general correspondence with the Lessor relating to the contract performance,
 • obavijesti Zakupodavca najmanje 1h unaprijed tokom redovnog radnog vremena, u slučaju bilo kakvih tehničkih problema zbog kojih bi Zakupcu trebalo obezbjediti pristup u glavnu ili sporedne prostorije sa opremom;
 • notify the Lessor at least 1 hour in advance during regular working hours, of any technical issues due to which the Lessee would need access to the main or secondary equipment rooms,
 • obavijesti Zakupodavca najmanje 1 radni dan unaprijed u slučaju potrebe za unapređenjem postojeće ili ugradnjom nove opreme, i posebno da mu dostavi imena lica koja će preduzimati ove radnje u ime Zakupca;
 • notify the Lessor at least 1 work day in advance of any needs to upgrade the existing or install new equipment, and particularly to deliver to the Lessor the names of persons who will be representing the Lessor in the process;
 • ispuni ostale ugovorene obaveze.
 • fulfill any other contractual obligation.Član 5

OSTALE ODREDBE

Article 5

MISCELLANEOUSUgovorne strane su saglasne da svi podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi došli pri izvršenju poslova po ovom Ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, te se obavezuju da će iste podatke čuvati i neće ih na bilo koji način i u bilo kom obliku učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na isto svoje zaposlene koji će raditi na izvršavanju ovog Ugovora.

Odredba iz prethodnog stava obavezuje ugovorne strane i nakon prestanka ovog Ugovora.

The contracting parties hereby agree that all data, information and documentation arising from this Agreement represent the business secret, and undertake to keep the same not making it available in any way and in any form to third parties, binding their employees to the same that will work on the execution of this Agreement.

The provision of the preceding paragraph shall be binding upon the termination of this Agreement.

Zakupac garantuje da ima sva potrebna odobrenja, saglasnosti i licence koji su potrebni za zakonito pružanje usluga trećim licima, te se obavezuje da obešteti Zakupodavca u slučaju bilo kakvih potraživanja trećih lica usljed nesavjesnog ili nezakonitog pružanja usluga korišćenjem opreme i infrastrukture Zakupodavca.

The Lessee warrants to the Lessor that he has all necessary approvals, consent and licenses which are required for lawful provision of his services to third parties, and in particular that he shall hold the Lessor harmless in the event of any third-party claims arising from unconscientious or illegal provision of services using the Lessor’s equipment and infrastructure.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ugovornih strana.

This Agreement shall enter into force upon its signature by the parties.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se u pisanoj formi.

Any amendment and supplement to this Agreement shall be made in writing.

Na sva pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Ugovora, primenjivaće se odredbe zakona koji regulišu predmetnu materiju.

Any provisions not regulated by the terms of this Agreement shall be subject to the provisions of the laws governing the subject matter.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz ovog Ugovora prvenstveno rješavaju mirnim putem u duhu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

The parties agree to resolve all disputes arising from this Agreement amicably in the spirit of good business practices and business ethics.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležnost suda u Podgorici.

If the dispute is not resolved by mutual agreement, the same shall be resolved by the authorized court in Podgorica.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka na crnogorskom i engleskom jeziku, od kojih svaka strana potpisnica zadržava po 1 (jedan) primjerak. Engleska verzija ovog Ugovora je samo prevod i ne proizvodi pravno dejstvo.

This Agreement is made in 2 (two) identical copies in Montenegrin and English language, each party retaining 1 (one) copy. The English version of this Agreement is only translation with no legal effect.Za Zakupodavca / For the Lessor________________________________________________

Rashad Aliyev

Izvršni direktor / Executive directorZa Zakupca / For the Lessee________________________________________________

___________________________________

Izvršni direktor / Executive director